اولویت های پژوهشی 98

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان لرستان اعلام کرد به اطلاع کلیه پژوهشگران، محققان و توانمندان عرصه تحقیق و پژوهش اعم از اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی و دانش بنیان و نیز محققان آزاد می رساند؛ بر اساس مصوبات جلسه کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان لرستان به منظور پاسخگویی به نیازهای پژوهشی دستگاه های اجرایی در حوزه های مختلف علمی، عناوین اولویت دار طرح های پژوهشی استان لرستان طی یک فراخوان علمی– پژوهشی اعلام شده است. فرصت ارسال طرح پیشنهادی حداکثر تا تاریخ 98/09/20 است تا پس از داوری و ارزیابی در کمیته علمی کارگروه آموزش،پژوهش،فناوری و نوآوری استان تایید و به اجرا درآید. کلیه اطلاعات مورد نیاز در خصوص ارائه طرح های پژوهشی در قالب فرم های مختلف در سایت زیر در دسترس است: https://b2n.ir/441492