• تعداد بازدید
  • 0
1398/06/06

آیین نامه ی توسعه ی کارآفرینی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور

  • تعداد بازدید
  • 0
1398/04/12

آیین نامه اجرایی بند ح قانون بودجه 98

  • تعداد بازدید
  • 0
1398/03/31

در ادبیات مدیریت استراتژیک گفته شده است که اگر سازمانی هدف نداشته باشد، از هر مسیری که حرکت کند به مقصد نخواهد رسید؛ زیرا مقصد ناشناخته، سازمان را به بیراهه خواهد کشاند.

  • تعداد بازدید
  • 0
1398/03/29

بازنگری در ویرایش چهارم آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله (استاندارد 2800 ایران) و تدوین ویرایش پنجم آن، در دستور کار مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی قرار گرفته است.