دفتر پژوهش های کاربردی

برنامه ریزی و تعیین خط مشی فعالیتهای پژوهشی كاربردی

  • تهیه برنامه های اجرایی، آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های لازم جهت تشویق، تسهیل و توسعه روابط پژوهشی دفتر با مراكز صنعتی، اجرایی و تحقیقاتی. برنامه ریزی و هماهنگی جهت انجام فعالیتهای تحقیقاتی مربوط به برنامه ریزی تخصصی مراكز تولیدی، خدماتی و تخصصی دولتی و خصوصی و گسترش فعالیت های اجرایی مربوطه با استفاده از امكانات و نیروهای تخصصی موجود در دانشگاه
  • هماهنگ نمودن فعالیت دانشكده‌ها، اعضای هیات علمی و دانشجویان در رابطه با پژوهشهای كاربردی موردنظر مراكز و نظارت بر اجرای قراردادهای منعقده بین دفتر و مراكز. هماهنگی و همكاری با مدیریت پژوهشی دانشگاه دانشكده ها.
  • ایجاد بانك اطلاعاتی در دفتر شامل، امكانات پرسنلی و تجهیزاتی موجود در دانشگاه و معرفی آنها به مراكز و معرفی طرح‌های پیشنهادی مراكز به دانشكده‌ها.