انتخاب صادرکنندگان برگزیده استانی سال 1398

به آگاهی کلیه بنگاههای صادراتی در سطح استان¬ها می¬رساند سازمان توسعه تجارت ایران طبق سنوات گذشته و در راستای تحقق اهداف صادراتی و ارج نهادن به تلاش قابل تقدیر فعالان عرصه صادرات کالاها و خدمات غیرنفتی و براساس معیارها و شاخص¬های مقرر و مندرج در سامانه اختصاصی سازمان توسعه تجارت ایران به آدرس https://e.tpo.ir درصدد شناسایی الگوهای موفق در عرصه صادرات و معرفی آنان به عنوان صادرکنندگان برگزیده استانی سال1398 طی بیست وسومین سالروز ملی صادرات می باشد. لذا از کلیه صادرکنندگان محترم در سطح استان¬ها که مایل به شرکت در این رقابت استانی می¬باشند درخواست می¬گردد به ترتیب و به شرح زیر اقدام نمایند: 1- مراجعه به سامانه اختصاصی سازمان توسعه تجارت ایران به آدرس https://e.tpo.ir بخش صادرکنندگان نمونه (لینک استانی) 2- مطالعه دقیق شرایط، ضوابط و معیارها و تکمیل فرم مربوطه، براساس هر یک از گروههای کالایی 3- ثبت نام الکترونیکی از طریق مراجعه به سایت آدرس https://e.tpo.irاز روز شنبه مورخ16/6 /1398تا پایان روز پنجشنبه مورخ 25/7/1398 4- تحویل اصل مدارک و مستندات از روز شنبه مورخ 23/6/1398 حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 28/7/1398به دبیرخانه کارگروه انتخاب صادرکنندگان برگزیده استانی سال 1398مستقر در سازمان¬های صنعت، معدن و تجارت استان¬ها (معاونت امور بازرگانی و توسعه تجارت) * دبیرخانه کارگروه استانی از پذیرش پرونده متقاضیان پس از تاریخ مقرر و یا به صورت ناقص همچنین پیش از انجام فعل ثبت نام الکترونیکی معذور می باشد. * متقاضیان شرکت در فرآیند فوق می بایست جهت کسب هرگونه اطلاعات مورد نیاز با سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مربوطه (معاونت امور بازرگانی و توسعه تجارت) تماس بگیرند.