فرصت مطالعاتی

دوره کارآموزی مهم ترین برنامه آشنایی دانشجویان با محیط کار و فراگیری مهارت های مرتبط محسوب می شود. طی سال های اخیر دانشگاه های کشور طرح های متفاوتی برای بهبود این دوره ها به اجرا گذاشته شده اند که بررسی آنها می تواند الگوها و ایده هایی جدید را مطرح کرده و در توسعه کمی و کیفی دوره های کارآموزی مؤثر واقع شود. همچنین لازم است هر داتشگاه با توجه به شرایط منطقه ای، استانی و تنوع رشته ها و گرایش ها برنامه جامعی تدوین و به اجرا گذارد. بر این اساس ))نشست تخصصی ارائه تجارب و الگوهای موفق دانشگاه ها در راستای توسعه کمی و کیفی دوره های کارآموزی دانشجویان(( با هدف مستندسازی و ترویج الگوهای موفق برگزار گردید. محتوای مطالب گزارش حاضر می تواند در هر دانشگاه بسته به نیاز و شرایط مورد بهره برداری قرار گیرد. امید است با تلاش و برنامه ریزی دانشگاه ها شاهد برنامه ها و طرح های سازنده و مفیدی برای بهبود دوره های کارآموزی در سطح کشور باشیم. دانلود